Платформата Пријателите на Шара во својата програма за работа имаат утврдено повеќе области на делување:

  1. Зајакнување на капацитетите на основачите и организациите членки.
  2. Организирање на едукативни и информативни средби за граѓаните во врска со значењето и придобивките од прогласување на Шар Планина за национален парк/заштитено подрачје.
  3. Организирање на промотивни активности/кампања за прогласување на Шар Планина за национален парк/заштитено подрачје.
  4. Информирање за законската рамка за прогласување на Шар Планина за национален парк/заштитено подрачје.
  5. Зајакнување организациската поставеност и структура на Платформата