Контакт

Центар за едукација и развој – ЦЕД

„Зграда на старо училиште“

Теарце, 1224
info@ced.org.mk Северна Македонија