Dokumente për Sharrin si PK

  • Plan për komunikim në procesin e shpalljes të Malit Sharr për Park Nacional
  • Studim për valorizim të Malit Sharr
  • Propozim të kufijve të jashtëm e të brendshëm të hapsirës së ardhshme të mbrojtur Mali Sharr