Si punojmë

Platforma Miqtë e Sharrit në programin e vetë për punë ka vërtetuar më shumë fusha për veprim:

  1. Përforcimi i kapaciteteve të themeluesve dhe organizatat anëtare.
  2. Organizimi i takimeve edukative dhe informative për qytetarët në lidhje me domethënien dhe përfitimet nga shpallja e Malit Sharr për park nacional/ hapsirë e mbrojtur.
  3. Organizimi i aktiviteteve promovuese/kapanjë për shpalljen e Malit Sharr për Park Nacional/ hapsirë e mbrojtur.
  4. Informimi për kornizën ligjore për shpalljen e Malit Sharr për Park Nacional/ hapsirë e mbrojtur.
  5. Përforcimi i vendosje së qëndrueshme organizative dhe strukturë të Platformës