Nisja e fushatës publike për shpalljen e Malit Sharr si një park kombëtar

sharra logo alb mk final 1 JPG

Qendra për edukim dhe zhvillim (CED) në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik (MoEPP) dhe Programin e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP) po fillojnë fushatë publike për ta shpallur Malin Sharr si një park kombëtar.
Fushata në terren do të zhvillohet me përfshirje të drejtpërdrejtë, informimin dhe konsultimin e popullatës lokale, bizneseve private dhe të gjithë palëve të interesuara që gravitojnë në zonën e Parkut të ardhshëm Kombëtar, në mënyrë që të informohen mirë dhe të njihen me atë që është një park kombëtar, cilat janë përfitimet , përfshirë aspektet socio-ekonomike dhe pse Mali Sharr duhet të mbrohet me ligj sa më shpejt të jetë e mundur.

Organizatat nga platforma “Miqtë e Sharrit” i bashkohen fushatës përmes aktiviteteve specifike në terren dhe promovimit të mediave, dhe të gjitha organizatat e tjera që kanë shprehur dëshirën e tyre për të ndihmuar procesin duke nënshkruar një memorandum bashkëpunimi janë të mirëpritur të përfshihen.

Për informacion të detajuar të popullatës brenda projektit, në përputhje me Planin e Komunikimit, sigurohen një seri aktivitetesh dhe përgatiten materiale të ndryshme promovuese.

Fushata do të fillojë me “Kinema Udhëtuese” në zonat rurale të parkut të ardhshëm kombëtar me një shfaqje të një video promovuese dhe një diskutim me popullsinë vendase, dhe do të vazhdojë me organizimin e forumeve tematike me palët e interesuara në tema të ndryshme si gjuetia, turizmi, aktivitetet rurale dhe tjerë.

Për një kuptim më të mirë të procesit, do të bëhet një prezantim publik i Studimit të Valorizimit të Malit Sharr, dhe një përfaqësim më i madh i temës në media do të sigurohet përmes paraqitjeve të miqve dhe intervistave me ekspertë nga fusha të ndryshme, brifingje të rregullta për shtyp mbi procesin, dhe botimi i kolumnave të ekspertëve dhe mbështetësve.

Për një prezantim më të mirë të Malit Sharr dhe bukuritë e tij që të dëgjohen më larg, do të organizohen shëtitjet nëpër bukuritë natyrore të Malit Sharr, do të bëhen histori fotografish nga sipërmarrës të suksesshëm vendorë dhe ato do të ndahen në mediat sociale.

Për të siguruar një shkallë të lartë të transparencës së procesit, në ëeb- faqen e internetit të MoEPP, janë hapur nën faqe me qëllim të publikohen dokumentet në lidhje me procesin.

Një plan i detajuar i komunikimit për fushatën dhe dokumentet e tjera të rëndësishme të procesit janë në dispozicion në lidhjet e mëposhtme:

MoEPP: https://bit.ly/3l6Ek3R

Fushata publike për shpalljen e Malit Sharr si një park kombëtar zbatohet në kuadër të projektit: “Arritja e mbrojtjes së biodiversitetit përmes krijimit dhe menaxhimit efikas të zonave të mbrojtura dhe integrimit të biodiversitetit në planifikimin e përdorimit të tokës”, financuar nga Fondi Global për Ambient Jetësor (GEF), dhe zbatohet përmes Programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP), Zyrën Rajonale të Vjenës dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik të Maqedonisë Veriore si partner kryesor dhe përfitues. Qendra për Arsim dhe Zhvillim (CED) është një partner lokal përgjegjës për zhvillimin e fushatës publike. Disa nga aktivitetet janë mbështetur nga Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), dhe Shoqata Ekologjike Maqedonase (MASH) dhe platforma “Miqtë e Sharrit” janë përfshirë në zbatim.